Privacyverklaring Centrum Voor Afstandsonderwijs

Privacy is voor het Centrum Voor Afstandsonderwijs enorm belangrijk. We besteden er dan ook zorgvuldig aandacht aan en vinden het essentieel om jou hierover zo uitgebreid mogelijk te informeren. Overal wordt in onze communicatie verwezen naar onderstaande privacyverklaring. Bij het gebruik van de website zal je gewezen worden op de ‘legal notice’, waar deze privacyverklaring onlosmakelijk deel van uitmaakt.

We leggen hieronder uit wat de verwerking van data inhoudt, wie verantwoordelijk is voor de verwerking, wie de feitelijke verwerker is, hoe je zelf met jouw gegevens kan omgaan, en uiteraard hoe het Centrum Voor Afstandsonderwijs je hiermee kan helpen. Onderstaande tekst krijgt voorrang op alle andere teksten van het Centrum Voor Afstandsonderwijs (disclaimers of algemene voorwaarden bijvoorbeeld), zeker als deze tegenstrijdig zouden zijn met de onderstaande privacyverklaring.

0. Verklaring van begrippen

Het Centrum Voor Afstandsonderwijs (CVAF) is een onderdeel van Ondernemersschool bv. Deze organisatie biedt vanuit Nederland online opleidingen aan via het systeem van afstandsonderwijs voor studenten waar ook ter wereld. Het hoofdkantoor van de Ondernemersschool bv is gevestigd op de Marksingel 2A, 4811 NV Breda. De organisatie heeft als KvK-nummer 59720131 en als BTW-nummer NL853617582B01.

Cursist: De meerderjarige (rechts)persoon die zich bij het Centrum Voor Afstandsonderwijs inschrijft voor een professionele (beroeps)opleiding, voor een hobbycursus, of daarvoor een offerte ontvangt. De (rechts)persoon die een (beroeps)opleiding volgt heeft altijd een professioneel doel voor ogen, namelijk het volgen van een (beroeps)opleiding in functie van zijn carrière als werknemer, zelfstandige of dienstverlener in de deeleconomie. Minderjarigen kunnen zich enkel inschrijven als cursist mits schriftelijke toestemming van de ouders of de voogd.

Consument: Een cursist, een natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en louter omwille van niet-professionele doeleinden een hobbycursus volgt. Een consument volgt een hobbycursus omwille van vrijetijdsbesteding.

Cursusmateriaal: Opleidings-, les-, of instructiemateriaal, documentatie, of enig ander (elektronisch) materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de (beroeps)opleiding of de hobbycursus. De cursist krijgt onmiddellijk na betaling van het lesgeld toegang tot het elektronisch leerplatform en/of studentenprofiel waar de elektronische boeken en cursussen kunnen worden bekeken en/of gedownload.

Cursusgeld: Het totale bedrag dat een cursist voor een opleiding betaalt, inclusief inschrijvingsgeld en examengeld. Voor sommige opleidingen is extra materiaal nodig dat niet inbegrepen is in het cursusgeld en dat de cursist zelf dient te voorzien.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp): Wet van 1 september 2001 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

GDPR: Op 14 april 2016 heeft het Europees Parlement de General Data Protection Regulation (‘GDPR’) goedgekeurd. Met deze nieuwe verordening beoogt Europa een hoger beschermingsniveau voor alle particulieren wiens persoonsgegevens verwerkt worden. Op 25 mei 2018 gaat de verordening van kracht in alle Europese lidstaten. Vanaf dan kunnen cursisten zich rechtstreeks op hun bijkomende rechten in de nieuwe privacywetgeving beroepen, en dit ten aanzien van elke onderwijsinstelling die persoonsgegevens verwerkt.

1. Waarom verzamelt onze onderwijsinstelling jouw gegevens?

Het Centrum Voor Afstandsonderwijs vindt de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens cruciaal. Het Centrum Voor Afstandsonderwijs gebruikt je gegevens daarom uitsluitend in overeenstemming met de Wbp en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.

Het Centrum Voor Afstandsonderwijs verzamelt en verwerkt persoonsgegevens met als prioritair doel een goede technische werking te garanderen van haar website, haar studentenprofiel en haar online leerplatform. De gegevensverzameling en gegevensverwerking dient dus technische doeleinden. We gebruiken jouw persoonsgegevens ook om je (geautomatiseeerd) gepersonaliseerd opleidingsadvies en/of loopbaanadvies te geven, om je informatie te verstrekken over de activiteiten van het Centrum Voor Afstandsonderwijs (zoals bijvoorbeeld over nieuwe opleidingen of studierichtingen van korte of lange duur, trainingen, workshops, seminaries, wijzigingen in bestaande opleidingen, evenementen, vacatures, en zo verder), voor facturatiedoeleinden, om te beoordelen of je aan de toelatingsvoorwaarden van een opleiding voldoet, voor het opmaken van diploma’s wanneer je geslaagd bent voor een examen,... De belangrijkste reden waarom we een minimum aan persoonlijke gegevens gedurende langere tijd bewaren is om aan derden te bevestigen dat jij bij ons een diploma hebt behaald, dat de gegevens op het door ons uitgereikte document correct zijn, en dat het diploma geldig is.

Het Centrum Voor Afstandsonderwijs kan jouw gegevens delen met medestudenten en/of docenten om netwerken te creëren.

2. Hoe verzamelen we je gegevens

De (persoons)gegevens worden bewaard in een beveiligde en versleutelde omgeving, namelijk een beveiligde databank op een server die zich binnen de Europese Unie bevindt of in de cloud. We garanderen de privacy by default (studenten hebben steeds de meest privacyvriendelijke optie als standaard in hun studentenprofiel) en by design (de gegevensbescherming is een essentieel aspect bij de ontwikkeling van nieuwe producten zoals de online leerplatformen of het studentenprofiel). Alle gegevens worden extra beschermd door een professioneel extern IT-bedrijf, namelijk Centre For Distance Learning International LCC (CDLI LCC). Deze professionele organisatie is als onze data protection officer aangesteld.

Centrum Voor Afstandsonderwijs heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en oneigenlijk gebruik van gegevens te vermijden. Hoeveel organisatorische en technische voorzorgen we als onderwijsinstelling ook nemen, een datalek kunnen we helaas nooit helemaal uitsluiten. We kunnen geconfronteerd worden met een fout in de systeembeveiliging of met cybercriminelen die met de data aan de haal gaan. Daarom zijn wij in geen geval aansprakelijk voor identiteitsdiefstal, datadiefstal of informaticacriminaliteit. Bij een inbraak op onze informaticasystemen zullen wij onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om schade en/of diefstal uit te sluiten of tot een minimum te beperken.

De beschikbaarheid tot jouw gegevens kan worden overgemaakt aan derden, partners of andere onderwijsinstellingen binnen de ondernemingsgroep voor informatieve of publicitaire doeleinden. In dit geval worden de e-mailadressen en/of andere beschikbare (persoons)gegevens nooit aan de derde partij overgedragen. De derde partij kan in dergelijk geval enkel een bepaalde (publicitaire) boodschap verspreiden via de contactenlijst van het Centrum Voor Afstandsonderwijs.

We doen als onderwijsinstelling aan een preventief en een reactief privacybeleid. Wanneer we geconfronteerd worden met een datalek waarbij persoonsgegevens verloren gaan of gestolen worden, wordt de nationale gegevensbeschermingsautoriteit in eerste instantie op de hoogte gebracht van het datalek. Dit gebeurt binnen 72 uur. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Verder brengen we ook jou, volgens de regels van de GDPR, in bepaalde gevallen op de hoogte van het datalek.

3. Wat is de online studentenpagina?

De studentenpagina is een online gebruikersportaal, beschikbaar vanaf alle websites van het Centrum Voor Afstandsonderwijs.

De studentenpagina vereist een voorafgaande registratie, waarbij identiteitsgegevens zoals naam, voornaam en e-mailadres opgevraagd worden. Naargelang de taal van de site waarop je je registreert, wordt ook je taalvoorkeur opgeslagen. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de goede werking van het portaal te garanderen. Ze worden binnen de marges van de Wbp verzameld.

Op de studentenpagina wordt alle beschikbare informatie, die we als onderwijsinstelling over je hebben, getoond. We tonen jouw recentste adresgegevens, de opleidingen waarvoor je bent ingeschreven, de studiegebieden waarvoor je interesse hebt op basis van het online inkijken van cursussen en handboeken, en je behaalde resultaten. Je kan deze informatie zelf beheren en wijzigen. De studentenpagina biedt je de mogelijkheid om je profiel, identiteitsgegevens, interesses en (communicatie)voorkeuren te beheren. (zie ook verder in deze verklaring).

4. Welke cursistengegevens worden ingezameld?

Voor de toepassing van de Wbp verstaan we onder ‘persoonsgegevens’ elke informatie betreffende een identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon wordt als identificeerbaar beschouwd als hij of zij direct (of indirect) kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatienummer of een element hetwelk kenmerkend is voor zijn fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Elke persoon heeft recht op bescherming van zijn fundamentele rechten en vrijheden, in het bijzonder op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. Het Centrum Voor Afstandsonderwijs erkent dit recht en levert grote inspanningen om dit recht praktisch en online om te zetten. De privacywetgeving is enkel van toepassing op (gehele of gedeeltelijke) geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, of bij manuele verwerking wanneer de persoonsgegevens worden weggeschreven naar een bestand.

De persoonsgegevens dienen eerlijk en rechtmatig te worden verwerkt; voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden te worden verkregen; toereikend, terzake dienend en niet overmatig te zijn; nauwkeurig te zijn; en in een vorm te bestaan die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren.

Het Centrum Voor Afstandsonderwijs voldoet aan de hiervoor vermelde voorwaarden. De gegevensverwerking gebeurt voor informatieve en technische doeleinden. Deze doeleinden zijn uitdrukkelijk omschreven onder punt 1. De gegevens zijn toereikend (naam, voornaam, e-mailadres, aanspreektitel en voorkeurtaal) en worden niet overmatig verzameld.

5. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw cursistengegevens?

Onder ‘verantwoordelijke voor de verwerking’ wordt de natuurlijke persoon of rechtspersoon verstaan die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt. Het Centrum Voor Afstandsonderwijs treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking. Wij definiëren het doel (zie punt 2) en de juridische en technische middelen voor de verwerking. Wij voeren de verwerking echter niet zelf uit. Dit doet de feitelijke verwerker (CDLI LCC).

6. Wie is de feitelijke verwerker?

Onder ‘verwerker’ wordt de natuurlijke persoon of rechtspersoon verstaan die in opdracht van de ‘verantwoordelijke voor de verwerking’ persoonsgegevens verwerkt, met uitsluiting van de personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken.

Als feitelijke verwerker wordt aangeduid: Centre For Distance Learning International LCC (CDLI LCC) , dunav 5, 9000 Varna met ondernemingsnummer BG203272737. De feitelijke verwerker is verantwoordelijk voor de goede werking van de websites en de technische online portalen, zoals de studentenpagina en het online leerplatform (ELO). De verantwoordelijke voor de verwerking draagt of neemt geen enkele aansprakelijkheid op bij verlies of corruptie van data, identiteitsdiefstal, diefstal van gegevens, virussen of Trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op de informaticasystemen of online cloudportalen. De feitelijke verwerker beslist autonoom over de technisch meest geschikte toepassingen om de gegevens te verwerken, en doet dit vanuit de eigen professionele expertise. Van de verantwoordelijke voor de verwerking kan dezelfde expertise en specialiteit niet worden verwacht.

Bovengenoemde verwerker biedt voldoende waarborgen ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking, en voldoet bijgevolg aan de Wbp.

7. Wat zijn mijn rechten als gebruiker (cursist, medewerker of docent)?

Het Centrum Voor Afstandsonderwijs verzamelt of verwerkt persoonsgegevens met als prioritair doel de goede technische werking van haar portalen te garanderen. Als gebruiker kan je onze private portalen immers niet consulteren zonder voorafgaande registratie. Ook aanmeldingen of inschrijvingen voor opleidingen, workshops of seminaries kunnen niet worden doorgevoerd zonder het invullen van een contactformulier of daartoe bestemd inschrijvingsformulier. De verzamelde gegevens kunnen, wanneer het technische en praktische luik is vervuld, gebruikt worden voor marketingdoeleinden. Doch, de gebruiker kan dit ten allen tijde zelf beheren via de studentenpagina.

 • 1. Recht op inzage in de gegevens
 • 2. Recht op correctie van gegevens
 • 3. Recht op vergetelheid
 • 4. Recht op beperken van de verwerking
 • 5. Recht op bezwaar tegen de verwerking
 • 6. Recht op gegevensoverdracht

Wanneer je jouw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wenst aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen kan je per post een schriftelijk verzoek richten aan het Centrum Voor Afstandsonderwijs, Marksingel 2A, 4811 NV Breda of per e-mail naar info@centrumvoorafstandsonderwijs.be. Je kan je eigen gegevens natuurlijk ook aanvullen of verbeteren via de studentenpagina. Gegevens over gevolgde opleidingen uit het verleden worden verwijderd als de cursist alle originele getuigschriften, diploma’s en certificaten terugbezorgd aan de onderwijsinstelling.

Je hebt het recht, wanneer je je identiteit bewijst, om op eenvoudig verzoek de nodige informatie omtrent de verwerking van jouw gegevens te ontvangen. Het Centrum Voor Afstandsonderwijs verbindt zich ertoe binnen de 15 werkdagen aan jouw verzoek gevolg te geven.

8. Worden mijn gegevens buiten de EU gebruikt?

De onderwijsgroep waarvan het Centrum Voor Afstandsonderwijs deel uitmaakt, is wereldwijd actief. Dit impliceert dat er gegevensverwerking en gegevensoverdracht kan zijn naar landen buiten de Europese Unie. Volgens de Wbp mogen persoonsgegevens alleen worden doorgegeven aan landen die eenzelfde passend beschermingsniveau waarborgen, en waar dezelfde of gelijkaardige privacybepalingen gelden. Het land, de duur van de gegevensoverdracht en gegevensopslag, de aard van de gegevens en de precieze doeleinden zijn criteria die per geval onderzocht moeten worden.

Het Centrum Voor Afstandsonderwijs garandeert geen gegevensverwerking of gegevensopslag te ondernemen in landen die bovenstaande waarborgen niet kunnen bieden, met uitzondering:

 • wanneer er een uitdrukkelijke toestemming is van de betrokkene;
 • wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de gebruiker en het Centrum Voor Afstandsonderwijs;
 • wanneer de doorgifte noodzakelijk is, in het belang van de gebruiker, voor de sluiting of de uitvoering van een overeenkomst tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en derden;
 • wanneer de doorgifte noodzakelijk of wettelijk verplicht is (zwaarwegend algemeen belang of recht);
 • wanneer de doorgifte geschiedt vanuit een openbaar register dat bedoeld is om het publiek voor te lichten.

9. Gebruiken jullie cookies op de website?

Ja, deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op je apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we je toestemming nodig.

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om socialemediafuncties aan te bieden, of om websiteverkeer te analyseren. Ook delen we, met jouw toestemming, informatie over het gebruik van onze site met onze partners voor sociale media, advertenties en marketinganalyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die je aan ze hebt verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van je gebruik van hun services.

Bij een bezoek aan de website van het Centrum Voor Afstandsonderwijs worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, en de bezochte pagina´s. Wanneer je de website van het Centrum Voor Afstandsonderwijs bezoekt, verklaar je je akkoord met de hier beschreven gegevensinzameling voor statische doeleinden.

Het Centrum Voor Afstandsonderwijs gebruikt cookies om het bezoek aan de website te vereenvoudigen en een optimale gebruikservaring aan te bieden.